“ การเกษตรรุ่งเรือง เมืองป่าพะยอมน่าอยู่ คู่การศึกษา ชาวประชาร่วมใจ”