กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรอุษา กาญจนาปักษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอังคนา คชภักดี
คนงานทั่วไป
นางสาวลัดดาวัลย์ คงผอม
คนงานทั่วไป
นางอรพิน รามริน
ครู อันดับ คศ.๑
นางพรรัตน์ สว่างวงศ์
ครู อันดับ คศ.๒
นางราตรี ชัยด้วง
ครู อันดับ คศ.๑
นางชัชฏาวรรณ เกื้อกูล
ครู อันดับ คศ.๑
นางวัชรา เพชรน้อย
ครู อันดับ คศ.๑
นางรัตนาภรณ์ ขาวสุด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจุฑามาศ พลเดช
ครู อันดับ คศ.๑
นางสายชล นิ่มคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุธาสินี รักษ์งาม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)