กองช่าง
นางสัจจพร ช่อสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอดิเรก นาวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ว่าง-
นายช่างโยธา
นายปิยะ พ่วงคง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายธัญธร ปลอดใจดี
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายวรพจน์ ทองแก้วเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายอดิศร บุญประสพ
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ ทองแก้วเกิด
คนงานทั่วไป
นายครรชิต ชูขำ
คนงานทั่วไป
นายวีรพิน ขุนปราบ
คนงานทั่วไป