กองคลัง
นางไพริน คงทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขวัญนภา แสงดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนุชทรามาศ พุ่มเกื้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวยุวดี จิตรเวช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสริญญา บุญสนิท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา อินทร์ยอด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวจันทจิรา คงสงด้วง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายธงไชย ขำผุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายประชุมพร ช่วยเนื่อง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายจรัญ ปานแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ