สำนักงานปลัด
นายอนันต์ มณีรัตน์
ปลัด อบต.
นายณรงค์ ชุมโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวสุพัตรา เตละกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกนิษฐา ช่วยยก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุภาพร แซ่อั่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราภร พรหมช่วย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พันจ่าเอกสาครินทร์ แก้วมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประกิจ ทิพย์เทพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิชัย พันธ์เอียด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางยุพาวดี หีมมิหน๊ะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นักวิชการสาธารณสุข
นายสัมผัส ขาวเผือก
คนงานทั่วไป
นายชินกร ขุนฤทธิ์แก้ว
คนงานทั่วไป
นายวิริยะ ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายดิเรก ไข่รอด
คนงานทั่วไป
นายสุมิตร ขวัญหวาน
คนงานประจำรถขยะ
นายพีระภัทร พรหมประดิษฐ์
คนงานทั่วไป
นายวีระศักดิ์ ทองแก้วเกิด
นักการภารโรง