นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
นายปรีชา แก้วไข่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (คนที่ ๑)
โทร.
นายสายัณต์ ชัยสิทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.