ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565: อ่าน 157 คน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบปร..: อ่าน 157 คน ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม: อ่าน 270 คน ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม: อ่าน 267 คน ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกส..: อ่าน 269 คน รายงานผลคะแนนภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน..: อ่าน 275 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::