ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม: อ่าน 23 คน ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม: อ่าน 22 คน ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกส..: อ่าน 25 คน รายงานผลคะแนนภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน..: อ่าน 37 คน คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ฉบับประฃาชน: อ่าน 44 คน ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: อ่าน 184 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::