รายงานผลคะแนนภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน..: อ่าน 12 คน คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ฉบับประฃาชน: อ่าน 21 คน ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: อ่าน 165 คน ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งป..: อ่าน 151 คน อบต.ป่าพะยอม ขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลป่าพะยอม และบุคคลทั่วไป ร่วมลงท..: อ่าน 153 คน รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ป่าพะยอม : อ่าน 156 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::