นายโกศล ขุนฤทธิ์มนตรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสามารถ เขียวปากพนัง
รองประธานสภา
นายนพพร มากสง
เลขานุการสภา
นายสถิต หนูแจ่ม
สมาชิก อบต.ม1
นายวสันต์ คงกลับ
สมาชิก อบต.ม1
นายนพพร มากสง
สมาชิก อบต.ม2
นายเอกฉัตร เกิดแก้ว
สมาชิก อบต.2
นายอินทร์โชติ ผอมฉิม
สมาชิก อบต.ม.3
ว่าง
นางอุดมศรี บาลทิพย์
สมาชิก อบต. ม.4
นางสาวจารุวรรณ ช่วยเนื่อง
สมาชิก อบต. ม.4
นายสามารถ เขียวปากพนัง
สามชิก อบต. ม.5
นายอุดร ดำจ่า
สมาชิก อบต. ม.5
นายโชคคล่อง ฉิมฉ่ำ
สมาชิกอบต. ม.6
นายศักดา สายหนูน
สมาชิก อบต. ม.6
นายโกศล ขุนฤทธิ์มนตรี
สมาชิก อบต. ม.7
นายปณิธาน สุวรรณภักดี
สมาชิก อบต ม.7