ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้คูมือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประดยชนืทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน