ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  มีความประสงค์จะออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี  2565 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  โดยจะออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่  19 - 22 เมษายน  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  วันที่  19  เมษายน  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 

หมู่ที่ 5  วันที่  20  เมษายน  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5   

หมู่ที่ 6  วันที่  21  เมษายน  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7  วันที่  22  เมษายน  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7

       จึงขอให้ท่านดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน