ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลคะแนนภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
  รายละเอียด :

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ สำนักงาน ป.ป.ช. ได่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่ยงานภาครัฐดำเนินการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนดโดย การตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้นั้น

บัดนี้การประมเินดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว งค์การบริหารส่วนตำบลป่าะยอม ขอรายงานผลคะแนนภาครวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA xit0exu 2564   ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน